Om föreningen

Bild från brytning av ämnen i Slipstensgruvorna

Vår historia


Mark för gemensamma behov har funnits i många hundra år i Orsa såväl som i övriga Sverige. Fram till storskiftet och den s.k. skogsavvittringen tillhörde skogen kronan/staten men bönderna hade viss rätt att ta virke och ved för husbehov.


I samband med storskiftet i Orsa under senare halvan av 1800-talet avsattes mark för delägarnas gemensamma behov; vägundantag, sågplatser, kvarnplatser, grustag, slipstens- och kalkbrott etc. Dessa områden som avsattes vid den s.k. byadelningen blev därigenom sockensamfällda. 


Sockensamfälligheten har haft stor påverkan och betydelse för Orsa sedan dess bildande. Inte minst genom att upplåta mark för såväl fritids som permanentboende.


Delägande fastigheter i sockensamfälligheten är i princip detsamma som i Orsa Besparingsskog.

Markinnehav


Sockensamfälligheten förvaltar ca 930 ha mark varav ca 800 ha är produktiv skogsmark. Därutöver ingår även Orsasjöns vattenområde i förvaltningen. Fisket däremot förvaltas av Orsa Fiskevårdsområde.


De ursprungliga undantagen som avsattes vid storskiftet finns utförligt beskrivna i en skrift från 1956.


Innehavet har förändrats genom åren. I slutet av 1990-talet skedde en stor förändring då många sockensamfällda vägar överfördes till angränsande fastigheter och bysamfälligheter.


År 2008 gjordes ytterligare en förändring då man slog samman antalet förvaltade enheter. Idag uppgår de till 3 stycken nämligen Orsa S:1, Orsa S:2 och Orsa S:3.


Därutöver har föreningen förvärvat ytterligare ett antal skogsfastigheter inklusive ett unikt gammalt snickeri inhyst i en gård Hansjö. Nuvarande markinnehav framgår av filen.

Kartan visar förvaltade områden inom Orsa S:1, S:2 och S:3

Bild från gamla reglementet från 1924

Stadgar


Den första enhetliga lagen för samfälligheter kom 1921. År 1924 ställs socken-samfälligheterna i Orsa under egen förvaltning med styrelse och stämma enligt "lag om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter"(1921:299) och ett reglemente antas.


Nuvarande stadgar antogs 2002 enligt lagen 1973:1150 om förvaltning av samfälligheter.

Förtroendevalda

Styrelse


Ordförande          Mikael Thalin

Kassör                 Johan Smids

Sekreterare          Erik Sundin


Suppleant            Johan Daniels

Suppleant            Sven Erik Sjöberg

Revisorer


Ordinarie             Curt Wiik

Ordinarie             Per-Erik Wiik

          

Suppleant           Lars-Erik Björkkvist

Suppleant           Nina Wiik

Valberedning


Yngve Björklund

Nils Anders Grev